Bei den Nord­deut­schen Alters­klas­sen-Meis­ter­schaf­ten am 07.04.2018 in Winsen/Luhe beleg­te Alex Kole­s­nik im HE O‑40 den drit­ten Platz. Nach­dem er den an Posi­ti­on zwei gesetz­ten Björn Schnei­der in drei Sät­zen besiegt hat­te, muss­te er sich im Halb­fi­na­le dem spä­te­ren Sie­ger Alex­an­der Schulz geschla­gen geben.

Tur­nier­baum HE O‑40:
https://www.turnier.de/sport/draw.aspx?id=4ADE2158-2C2F-43AD-A28F-6BDC11391503&draw=3